SOFTIMEX Multimédiá, s.r.o. - inovačné a aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Informácie o kurzoch a prihlášky na stiahnutie: http://www.softimex.sk/kurzy/Multimedi@School/
Prihlášku priniesť na 1. stretnutie a odovzdať lektorovi. Podpis nadriadeného nie je nutný.
Vyžiadajte si najprv súhlas lektora mailom! Niektoré kurzy už môžu byť uzavreté.
Lektor: Ing. Roman Malík, tel: 0905 256086 roman.malik@softimex.sk
Dátum Čas Miesto Číslo kurzu Názov kurzu Typ kurzu Kreditov Určené pre:
OKTÓBER              
26.10.2019 09:00 Nitra, Penzión Artin, Svätourbanská 37 29 Využitie mobilných aplikácií v edukačnom procese inovačný 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, MOV, ASI
               
                 
                 
Od 1.9.2019:                
Za aktualizačné kurzy nebude príplatok k platu od štátu.
Za inovačné kurzy bude príplatok k platu od štátu. Za každý kurz 3%. Spolu max. 9% /za 3 kurzy/.
Nový školský zákon: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901
PDF na stiahnutie: http://www.malik.sk/download/novyskolskyzakon.pdf
Vysvetlivky: Aktualizované: 19.12.2019
učiteľ materskej školy
učiteľ základnej školy
učiteľ strednej školy
ZUŠ učiteľ základnej umeleckej školy
JAZ učiteľ jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy
VYCH vychovávateľ
KON učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteľa
PSY psychológ
LOG logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg