SOFTIMEX Academy, s.r.o. - inovačné a aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Naše inovačné kurzy a prihlášky: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/inovacne/
Naše aktualizačné kurzy: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/aktualizacne/
Od roku 2022 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci získať za inovačné vzdelávanie až 12% príplatok k platu! Za 4 inovačné vzdelávania.
Prihlášku - scan s podpisom poslať mailom lektorovi. Podpis nadriadeného nie je nutný. Cena za inovačný kurz: 70€, aktualizačný 20€ (10 hod.).
Lektor: Ing. Roman Malík, tel: 0905 256086 roman.malik.sk@gmail.com
Plánované kurzy:
Dátum Čas Miesto Číslo kurzu Názov kurzu Typ kurzu Určené pre:
12.09.2023 16:00 online 4 Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
13.09.2023 16:00 online 9 Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
13.09.2023 16:00 online 16 Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný PSY,  ŠPEPE, KPOR, LOG, LIEPE, SOCPE
13.09.2023 16:00 online 21 Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ inovačný ŠŠP
13.09.2023 16:00 online 15 Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávateľov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja inovačný VYCH, ASI
05.10.2023 16:00 online 6 Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
10.10.2023 16:00 online 11 Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitateľskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení inovačný
10.10.2023 16:00 online 14 Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, ASI
11.10.2023 16:00 online 10 Tvorba a uplatňovanie online prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie inovačný
11.10.2023 16:00 online 13 Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, ASI
11.10.2023 16:00 online 17 Prezentačné a grafické softvérové aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný PSY,  ŠPEPE, KPOR, LOG, LIEPE, SOCPE
             
Ďalšie kurzy podľa záujmu PZ a OZ.
Čas kurzu po dohody s účastníkmi kurzu.
Oznam:
Prosím dajte si pozor na osobu Adriana Kiss Roháriková, učiteľka angličtiny pre MŠ, Nitra.
Dlhuje mi 3150 EUR a nemieni mi ich vrátiť. Mám podozrenie, že poškodila už viacerých ľudí.
Vysvetlivky: Momentálne pracuje v oblasti realít v Nitre.
učiteľ materskej školy
učiteľ základnej školy
učiteľ strednej školy
ZUŠ učiteľ základnej umeleckej školy
JAZ učiteľ jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy Aktualizované: 07.09.2023
VYCH vychovávateľ
KON učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteľa
PSY psychológ a školský psychológ
LOG logopéd a školský logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg a terénny špec. ped.
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg
KPOR kariérový poradca